Friday, April 15, 2011

Multimedia-Multivisions Time เวลา


Multimedia-Multivisions
Time

Curator: Somporn Rodboon

August 17, 2010 - September 26, 2010

Gallery: ARDEL Gallery of Modern Art-->
วิทยา จันมา ใช้คอมพิวเตอร์ ปุ่มควบคุม โปรเจคเตอร์และกล้องวงจรปิดในการสร้างผลงานชุด “เรื่องของเวลา” ศิลปินต้องการให้ผู้ชมงานและภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนของเวลาจริงกับเวลาทีสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะของผลงานเป็นภาพและการเคลื่อนไหวที่ทับซ้อนบนสกรีน โดยช่วงเวลาทั้งสองต่างดำเนินไปพร้อมกันคือ เวลาที่เป็นจริงและเวลาที่สร้างขึ้นใหม่ ภาพที่ทับซ้อนกันในแต่ละช่วงเวลา ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวผู้ชมและอยู่ในช่วงเวลาจริงและในผลงานจะเป็นเวลาที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวของมันเอง เวลาทั้งสองประเภทนี้จะสัมพันธ์กัน ดังนั้นผู้ชมที่กำลังชมผลงานอยู่ในขณะนั้นจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของงาน ตลอดจนตัวแปรในการสื่อความหมาย ซึ่งความหมายที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นจะขึ้นอยู่กับการตีความจากความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อผลงานในเวลานั้น ถึงแม้ว่าเวลาหรือเรื่องราวที่สร้างใหม่ จะไม่เคยเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับผู้ชมมาก่อนเลยก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานจะเกิดจากการกดปุ่มบนแผงควบคุม ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีภาพการเคลื่อนไหวที่เล่นกับผู้ชมบนสกรีนในลักษณะต่างๆกัน ผู้ชมงานจะรู้สึกราวกับว่าอยู่ในระหว่างพื้นที่และเวลาที่มีอยู่จริงกับมิติของพื้นที่และเวลาที่เสมือนจริงในงาน ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานจะเป็นเรื่องของความสนุกสนาน ความท้าทาย การค้นพบประสบการณ์ใหม่และการใช้เวลาที่มีอยู่จริงในการค้นหาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในโลกของความเสมือนจริง
Witaya Junma, another young artist uses computer, controller projector and security camera to produce his interactive work. The artist intentionally uses the viewers and the moving images to represent real time and created time respectively. The viewers will be standing in front of the screen on the wall and the control panel in front of them. The viewers can participate in the work by select a button from the control panel and push it down for a while. The new image will appear on the screen overlapping the image of the viewers. The overlapping of different images creates a new space and new time. In this case the security camera will capture the interaction of the viewers and images of environment in the exhibition space on the screen. The viewers will automatically become an important part of the work and enhance new meaning. While interacting with the work, the viewers will feel as if they are in between the real and unreal space and time. It is exciting and challenging for them to discover new experience, new dimension of space and time existing only in work created by the artist.

No comments: